BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP NGẮN HẠN TRÌNH ĐỘ B (HỆ CAO ĐẲNG)

15:09:00  06/05/2015

Bảng điểm các lớp học ôn thi trình độ B (Cao đẳng): NNB4.1NNB4.2NNB4.3NNB4.4NNB4.5NNB4.6; NNB4.7NNB4.8NNB4.9; NNB4.10NNB4.11; NNB4.12NNB4.13NNB4.14NNB4.15NNB4.16NNB4.17;

Bảng điểm các lớp chỉ thi trình độ B (Cao đẳng): TNNB4.1TNNB4.2; TNNB4.3TNNB4.4; TNNB4.5; TNNB4.6; TNNB4.7; TNNB4.8; TNNB4.9;

Bảng điểm các lớp thi lại trình độ B (Cao đẳng): TLNNB4.1; TLNNB4.2; TLNNB4.3TLNNB4.4TLNNB4.5; TLNNB4.6;  

Thư viện hình ảnh
Đối tác